Om Amica

Amica Pensionsstiftelse (Stiftelsen) är en gemensam pensionsstiftelse för de arbetsgivare som väljer att ansluta sig till Stiftelsen. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension (ålders- och efterlevandepension) till personer i kretsen av destinatärer (anställda eller f.d. anställda ).

Styrelse

I Amicas styrelse sitter:

Kjell Johansson, ordförande ( f 1950)
Karl-Johan Kristiansson (f 1955)
Jan-Erik Engblom (f 1956)
Leif Björkman (f 1968)

Revisor

Carlotte Holmstrand, Ernst & Young

Administration

Administrationen för Amica Pensionsstiftelse sköts av Stiftelsen Svensk Pension.


Amica Pensionsstiftelse

Arbetsgivare lämnar löfte om pension eller efterlevandeskydd via en utfästelse till en eller flera anställda.

För att trygga utgivna löften kan en arbetsgivare enligt tryggandelagen avsätta pension på konto eller i stiftelse.

Arbetsgivare kan genom att ansluta sig till Amica Pensionsstiftelse(Amica) trygga sina pensionsåtaganden genom avsättning till Amica Pensionsstiftelse.

Amica Arbetsgivarförening och Amica Arbetstagarförening

I samband med anslutning till stiftelserna blir arbetsgivaren medlem i intresseföreningen Amica Arbetsgivarförening och de anställda (som omfattas av tryggande i Amica) blir medlemmar i intresseföreningen Amica Arbetstagarföreningen.

Representanter till intresseföreningarnas styrelse väljs på föreningsstämman, där förslag tas fram av valberedningen

icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se